o stronie
autorzy
legenda
dokumenty
mapy
albumy
nowinki UM
nowinki Starostwa
BIBLIOTEKA
fotki nadesłane
Galeria Krystyny
moje fotki
repertuary
kiedyś ..
linki
księga Gości
wycieczki
gastronomia
kwiaty

 

pamiętam .... twierdza .... rzemiosło .... zabytki .... .... świątynie komendanci ....
....  kolejowy dzieje Koźla religia i .... piastowscy .... żegluga .... ....  Kłodnicy
Dom Opieki historia miasta Bracia Kulawi  Historia miasta . .. odczytana na nowo OFKA PIAST..
Mikołaj z .. miasto nad Odrą        

Dr inż. Alfons Rataj
Powstanie i rozwój kędzierzyńskiego węzła kolejowego i jego wpływ na znaczenie i rozwój gminy Kędzierzyn
Tematem dzisiejszego odczytu jest przedstawienie Państwu drogi historycznej kędzierzyńskiego węzła kolejowego od jego powstania do dnia dzisiejszego. Jest to już kolejna prelekcja związana z prezentacją historii Kędzierzyna, być może mało znanej jej mieszkańcom oraz osobom spoza miasta.
Podjęta w końcowych latach pierwszej połowy XIX. wieku decyzja o przebiegu linii kolei żelaznej z Opola do Świętochłowic prawym brzegiem Odry. a także lokalizacja przystanku w mało znanej w owym czasie wiosce Kędzierzyn (Kandrzin) spowodowała powstanie w tej miejscowości w dalszych latach ważnego węzła kolejowego , a tym samym wpłynęła na szybki wzrost znaczenia tej miejscowości.
Bez podjęcia tej ważnej decyzji nie istniałby dzisiejszy Kędzierzyn z ruchliwym węzłem kolejowym i rozwiniętym przemysłem chemicznym. Należy Jednak zaznaczyć, iż stacja kolejowa w Kędzierzynie od momentu jej lokalizacji aż do czasu uruchomienia w ł876r. linii kolejowej z Kędzierzyna przez Nysę do Kamieńca Ząbkowickiego (Kamenz) nazywana była Koźle (Kosel) Dopiero po lokalizacji na nowej linii dworca kolejowego Koźle, wcześniej powstały dworzec w Kędzierzynie nosił już właściwą nazwę - Kandrzin.
l. Początki i rozwój kolei żelaznej w Kędzierzynie do 1945r.
1.1. Górnośląska Kolej, Wrocław - Mysłowice przez Kędzierzyn1
Już w 18 lor. opracowany został przez dr K. Karstena plan linii kolejowej, która miała połączyć Wrocław, wówczas znany ośrodek przemysłowy z uprzemysłowionym Górnym Śląskiem .Według tego projektu linia kolejowa miała przebiegać z Wrocławia przez Strzelce Opolskie do Zabrza z pominięciem Opola; początkowo na szynach drewnianych, które w późniejszym czasie miały zostać wymienione na stalowe. Plan ten z uwagi na wysokie koszty jego realizacji a także na eksploatowanie w tym okresie transportu na Odrze i na niedawno uruchomionym Kanale Kłodnickim nie uzyskał aprobaty w pruskim ministerstwie komunikacji. Jednakże oddanie w Anglii we wrześniu 1830r. do eksploatacji i publicznego użytku linii kolejowej na trasie Liverpool - Manchester dało nowy impuls do budowy linii kolei żelaznej
w kierunku Górnego Śląska W 1829r. kolej otrzymała sprawny środek trakcyjny - parowóz Stephenson'a, zaś dzięki szynie Stevens'a opracowana została pierwsza optymalna konstrukcja toru kolejowego.
W latach 1830 i 1834 opolski radca budowlany F. Krause opracował kolejne plany linii kolejowej z Wrocławia do Tarnowskich Gór również nie przebiegającej przez Opole; przy czym z Tarnowskich Gór prowadzić miała kolej konna łącząca Zagłębie Górnośląskie z rzeką Odrą w Koźlu. Plany te nie doczekały się jednak realizacji. Ostatecznie kwestia kolei żelaznej w państwie pruskim rozwiązana została w momencie wydania w 1838r. ustawy regulującej nadzór państwa nad nowym środkiem transportu. Państwo pruskie gwarantowało również opłacalność zakupu akcji przy budowie linii kolejowych zaś 1/7 akcji przejmowało na siebie państwo Po takich ustaleniach oraz regulacji prawnej powstało w krótkim czasie wiele spółek akcyjnych zainteresowanych budową kolei żelaznej. Już 3, czerwca 1836r. stworzony został Komitet Założycielski Towarzystwa Kolei Górnośląskiej, natomiast po pięciu latach 5. kwietnia powołano do życia Towarzystwo Kolei Górnośląskiej (Oberschlesische Eisenbahn Aktiengesellschaft).
Z wielu koncepcji linii kolejowych z Wrocławia do centrum przemysłowego Górnego Śląska zdecydowano się na wybór koncepcji mówiącej o linii przebiegającej jak najbliżej rzeki Odry7, naturalnej drogi transportu, oraz najkrótszej trasie łączącej jak największą ilość zakładów przemysłowych poprzez Opole, Koźle / Kędzierzyn, Świętochłowice do Mysłowic. Trasa ta okazała się również najbardziej ekonomiczna, a warunki terenowe były znacznie bardziej korzystne od występujących na alternatywnej, wcześniej proponowanej trasie.W październiku 1842r. zgromadzenie akcjonariuszy Towarzystwa Kolei Górnośląskiej zatwierdziło zaproponowany przez władze rejencji opolskiej wstępny projekt przebiegu linii kolejowej z Opola przez Gogolin do Mysłowic. Linia z Opola z uwagi na koszty budowy przebiegała prawym brzegiem Odry z pominięciem ze względów strategicznych miasta fortecznego Koźla.
W związku z tym stacja kolejowa została umiejscowiona zgodnie z regulaminem armii pruskiej w odległości 6 km od Koźla w osadzie Kandrzin. Początkowy kapitał budowlany wybudowania tej linii określono na 2,4 min talarów. Ponieważ równolegle z budową odcinka linii kolejowej z Opola do Kędzierzyna prowadzona była budowa linii Kędzierzyn - Bohumin zdecydowano wybudować na odcinku Opole - Kędzierzyn od razu dwa tory, jednakże drugi tor oddany został do użytku po półtora roku od uruchomienia tej trasy czyli w 1847 r. Dla porównania drugi tor na odcinku Wrocław7 - Oława położony został dopiero w 1848 r. Pierwszy odcinek Górnośląskiej linii z Wrocławia do Oławy oddano do regularnego ruchu 22 maja 1842r. Kolejne odcinki linii oddawane były do użytku w miarę ukończenia ich budowy:
• Oława -Brzeg 3sierpnia 1842r,
• Brzeg-Opole 29.maja 1843r
Opole - Koźle / Kędzierzyn - Gliwice 21istopada 1845r.
• Gliwice - Świętochłowice 15.listopada 1845r.
• Świętochłowice - Katowice - Mysłowice 3. października 1846r.
Próbne jazdy pociągiem na trasie Opole Kędzierzyn Gliwice odbyły się już w sierpniu 1845 r., natomiast uroczyste otwarcie linii odbyło się 31. października 1845r., a od 2 1istopada 1845 r. kursowały na tej trasie pociągi według rozkładu jazdy. Zatem od 31 października 1845 r. prawie nieznana dotąd wioska Kędzierzyn stała się siedzibą stacji kolejowej na której zatrzymywały się nawet pociągi pospieszne. Jednakże z uwagi na niewielkie znaczenie miejscowości Kędzierzyn stacja kolejowa nazwana została Koźle (Kosel). Nazwa ta utrzymywała się aż do1876 r., kiedy to podczas budowy linii kolejowej Kędzierzyn - Kamieniec Ząbkowicki na skraju miasta Koźle wybudowano dworzec kolejowy miasta Koźle.
W początkowym okresie eksploatacji kolei żelaznej wagony osobowe swoim wyglądem przypominały pospolite powozy konne. Ruch osobowy i towarowy odbywał się pociągami mieszanymi, na specjalne zamówienie obsługiwano również pociągi luksusowe. Pociągi osobowe posiadały przedziały klasy I, II i III, a od 1860 r. wprowadzono nawet przedziały klasy IV. tak aby mniej zamożni pasażerowie również mogli korzystać z kolei. Za przejazd l kilometra w przedziale I klasy opłata wynosiła 1 srebrny grosz czyli 0,33 talara, w klasie II odpowiednio 0.8 srebrnego grosza, a w klasie III. 0,4 z prawem przewozu bagażu do 25 kg Do oświetlenia wagonów używano lamp olejowych lub świec, natomiast do ogrzewania przedziałów worków lub butli z gorącą wodą. W początkowym okresie na linii kolejowej między Wrocławiem a Mysłowicami kursowały 3 pary pociągów, a zimą tylko dwie pary. Szczytowym momentem w ruchu pasażerskim na trasie Berlin - Bytom przez Opole, Kędzierzyn było wprowadzenie do rozkładu jazdy od 15 maja 1936 r. pociągu pospiesznego z lokomotywą o napędzie dieslowskim. Pociąg ten o nazwie “Latający Ślązak"" (Fliegende Schlesier) pokonywał trasę z Berlina do Wrocławia
z prędkością 128,4 km/h. Pociąg wyjeżdżał z Berlina o godz. 2006, a przyjeżdżał do Bytomia o 0031 czyli pokonywał trasę w czasie 4 godzin 25 minut. Pociąg zatrzymywał się tylko we Wrocławiu, Opolu, Kędzierzynie i Gliwicach. W Kędzierzynie istniała możliwość przesiadki na pociąg pospieszny do Wiednia. Powrót pociągu z Bytomia do Berlina następował o godz. 0524 i wjeżdżał na Dworzec Śląski w Berlinie o godz. 0954. Potocznie skład tego pociągu w gwarze śląskiej nazywany był “Latający Pierun" (Fliegende Pieron). Pociąg pospieszny “Latający Ślązak" oprócz klasy I w swoim składzie miał również wagony klasy II i III .
l.2. Kolej Wilhelma, Kędzierzyn - Racibórz - Chałupki - Bohumin 2
W 1840r. niezależnie od powstałego już Górnośląskiego Towarzystwa Kolei Żelaznych również i w Raciborzu znalazła się grupa przedsiębiorczych osób, która postrzegała kolej jako czynnik przyspieszający rozwój miasta. Grupie tej przewodniczył burmistrz Raciborza Teodor Schwarz, który do współpracy nakłonił księcia Feliksa von Lichnowsky'ego, deputowanego do niemieckiego zgromadzenia Narodowego we Frankfurcie nad Menem, księcia raciborskiego Wiktora oraz innych możnowładców zainteresowanych budową linii kolejowej z Koźla - Kędzierzyna do Raciborza. Wymieniona grupa osób skłoniła m.in. Górnośląskie Towarzystwo Kolei Żelaznych do zmiany swoich pierwotnych planów budowy linii kolejowej
z Opola do Mysłowic i dalej do Krakowa, do przeprowadzenia jej nie przez, Lubliniec lecz przez Koźle - Kędzierzyn
i Gliwice Powyższą zmianę koncepcji linii uzasadniono również możliwością dojazdu do Wiednia bez konieczności dwukrotnego przekraczania granicy Królestwa Kongresowego poprzez doprowadzenie linii Górnośląskiej do Kolei Warszawsko - Wiedeńskiej, która na terenach austriackich nazywana była Koleją Północną Cesarza Ferdynanda. Książę Lichnowsky uzyskał także protektorat pruskiego następcy tronu arcyksięcia Fryderyka Wilhelma. W lipcu 1841 r zawiązał się Komitet Spółki Kolei Wilhelma mającej na celu wybudowanie linii kolejowej z Koźla - Kędzierzyna przez Racibórz do Bohumina z kapitałem akcyjnym 900 000 talarów, który później został prawie dwukrotnie powiększony. Linia kolejowa z Kędzierzyna do Raciborza biegła prawym, wschodnim brzegiem Odry. Charakterystyczne było tempo budowy kolei przy znacznie mniej rozwiniętej w owych czasach technice. Budowę Kolei Wilhelma na odcinku Kędzierzyn - Racibórz rozpoczęto 24.kwietnia 1844r.Roboty ziemne do Raciborza zakończono w połowie 1845r. i zaczęto układać nawierzchnię. Pierwszy pociąg z Koźla - Kędzierzyna do Raciborza wyjechał 1 stycznia 1846 r. i 32-kilometrową trasę pokonał w czasie 49 minut. Linię kolejową do Chałupek (Annaberg) oddano do użytku 1 maja 1947 r, a 1 września 1847 r. dotarto do Bohumina i tym samym uzyskano połączenie z linią Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda prowadzącą do Wiednia i Krakowa. Początkowo wybudowano tylko jeden tor ale wszystkie mosty przewidziane były dla ruchu dwutorowego. Kolej Wilhelma uzyskiwała z eksploatacji linii Koźle Kędzierzyn Racibórz wysokie wpływy z transportu węgla do monarchii Austro - Węgierskiej oraz zboża w kierunku odwrotnym. W roku 1857 zlikwidowano spółkę Kolei Wilhelma i została ona przejęta przez dyrekcję Pruskiej Kolei Królewskiej. Do 1944r, istniało połączenie kolejowe pomiędzy Berlinem - Kędzierzynem a Wiedniem: tą trasę pokonywały pociągi o nazwie Balt - Orient - Expres
1.3. Podsudecka Magistrala Kolejowa, Kędzierzyn - Nysa - Kamieniec Ząbkowicki3
W celu stworzenia połączenia kolejowego Górnego Śląska z uprzemysłowionymi ośrodkami Podgórza Sudeckiego zbudowana została w latach 1874 - 1876 na koszt państwa pruskiego tak zwana Magistrala Sudecka , której początkiem był węzeł kolejowy Kędzierzyn. Po wojnie niemiecko - francuskiej 1870 - 1871 koleje prywatne nie były już w stanie sprostać wzrastającym potrzebom transportowym.
Nastąpiło wówczas upaństwowienie kolei. Budowę tego ważnego połączenia kolejowego blokowały przez długi czas władze wojskowe ze względu na lokalizację w jej pobliżu twierdz wojskowych; zarówno w Koźlu jak i Nysie. Jednakże w 1863 r. prawomocną ustawą zniesione zostały sankcje i uwarunkowania dla miast fortecznych w tym i dla Koźla i Nysy. Dwutorowa Magistrala Podsudecka wykorzystywała na swojej trasie zbudowane już wcześniej przez Kolej Wrocławsko - Świebodzicką odcinki: Ząbkowice Śląskie - Świdnica - Jaworzyna Śląska - Jawor -Legnica. Nową zatem, dalszą linię budowano na trasie ; Ząbkowice Śląskie - Kamieniec Ząbkowicki, Nysa, Prudnik, Kędzierzyn. Wymienioną linię oddawano do eksploatacji etapami :
i tak w 1874 r. oddano do użytku odcinek Kamieniec Ząbkowicki - Gośnicowice, w 1875r. Nysa -Nowy Świętów, zaś
w 1876 r. dalsze odcinki aż do Kędzierzyna.. l grudnia 1876 r. otwarta została linia kolejowa Kędzierzyn - Kamieniec,
a miasto Koźle po raz pierwszy znalazło się na trasie kolejowej, o 31 lat później od znanej już stacji Kędzierzyn.
Port Koźle zlokalizowany przy ujściu Kanału Kłodnickiego do Odry uzyskał połączenie kolejowe wkrótce po zakończeniu ostatniego odcinka Magistrali Podsudeckiej do Kędzierzyna. Wydzielenie bocznicy kolejowej o długości 4,7 km łączącej port Koźle z węzłem kolejowym Kędzierzyn nastąpiło jednak dopiero 18 kwietnia 1895 r. po wybudowaniu pierwszego basenu portowego. Do 1914 r postępowała dalsza rozbudowa połączeń torowych między portem a węzłem kolejowym Kędzierzyn.
l .4. Linia kolejowa Kędzierzyn - Reńska Wieś - Polska Cerekiew - Baborów 4
Wysoko towarowa produkcja rolnicza w rejonie południowo - zachodnim od Kędzierzyna wpłynęła na potrzebę budowy linii kolejowej z Kędzierzyna również i do Baborowa. Już w 1882 r. zbudowany został pierwszy odcinek linii jednotorowej od bocznicy w Większycach do cukrowni w Reńskiej Wsi. Natomiast dopiero w 1893 r. rozpoczęto budowę dalszych odcinków. Odcinek do Polskiej Cerekwi otwarty został w dniu l października 1898r. Całkowite zakończenie inwestycji do Baborowa i do granicy przed Opawą nastąpiło dopiero w dniu 2 sierpnia 1909 r.
Od lat 70-tych bieżącego stulecia linia ta z uwagi na szybki rozwój motoryzacji i przewóz towarów transportem samochodowym straciła na znaczeniu. Powódź w 1997r. i zalanie torowiska linii kolejowej do Pawłowiczek spowodowały całkowite wyłączenie tej linii z eksploatacji. Wielką niewiadomą jest czy linia kolejowa do Pawłowiczek i Baborowa zostanie ponownie oddana do użytku.
l. 5 Linia kolejowa Kędzierzyn - Strzelce Opolskie 5
W 1934r. rozpoczęta została budowa szóstej linii kolejowej z Kędzierzyna w kierunku północno - wschodnim do Strzelec Opolskich. Powyższą inwestycję realizowano w dwóch etapach. Pierwszy etap ukończono 1 lipca 1934 r. oddając do użytku odcinek o długości 9,6 km z Kędzierzyna do Leśnicy. Natomiast kolejny odcinek do Strzelec Opolskich o długości 20,5 km ukończono w 1936r,. Budowa tej jednotorowej linii wymagała wybudowania licznych wiaduktów i wysokich nasypów ze względu na sąsiadujący z budową masyw Góry Św. Anny. Z Kędzierzyna możliwa była odtąd podróż koleją również do Dobrodzienia , Olesna i Kluczborka, a także bez większych objazdów do Częstochowy.
2.Dworce kolejowe
2. l. Dworzec osobowy z lat -1846 - 1915 6
Równolegle z budową linii kolejowych Opole - Świętochłowice - Mysłowice oraz Kędzierzyn -Racibórz- prowadzana musiała być również budowa pierwszego kędzierzyńskiego dworca kolejowego znanego w owym czasie jako przystanek Koźle (Anhaltepunkt Kosel). Jeśli dworzec ten nie został ukończony w czasie oddania do użytku wymienionych linii kolejowych to musiało to nastąpić wkrótce potem. Wiadomo, bowiem, iż w dniu 21 września I848 r. przedstawiciele urzędów z Raciborza oczekiwali na dworcu w Kędzierzynie na przybycie z centralnych Niemiec zwłok zamordowanego księcia Feliksa von Lichnowsky, deputowanego do Zgromadzenia Narodowego we Frankfurcie nad Menem. Zwłoki
z Kędzierzyna były następnie przewiezione pociągiem do Krzyżanowic: posiadłości von Lichnowsky'ego.
Pierwszy dworzec zlokalizowany był pomiędzy obecnym II a III peronem. Budynek dworca w okresie jego funkcjonowania ulegał rozbudowie. Był to dwu i pół kondygnacyjny budynek o pochyłym dachu i podstawie kwadratu. Od strony frontowej znajdowały się dwa wejścia do budynku. Wewnątrz poza niezbędnymi pomieszczeniami urzędników znajdowała się restauracja klasy I oraz II. W 1890r. kierownikiem restauracji dworcowej był H. Kirchhoff. Zadaszone perony znajdowały się po bocznych stronach budynku dworcowego i były oznaczone: - peron północny dla kierunku jazdy pociągów
z Mysłowic do Wrocławia i peron południowy odpowiednio dla kierunku do Raciborza. Przed dworcem znajdował się plac postojowy na którym zatrzymywały się dorożki z zaprzęgiem dwu- a nawet czterokonnym, tak aby dowieźć przyjezdnych do pobliskich miejscowości i wiosek. Dojazd oraz dojście do dworca zarówno od strony obecnej Alei Jana Pawła II i ulicy Kozielskiej odbywały się poprzez tory ; prowadziła tamtędy ślepa uliczka pomiędzy torami z kierunku Gliwice i Racibórz do placu przed dworcem.
Takie rozwiązanie przejazdu przez tory i dojście do dworca przy wzrastającym ruchu pociągów stwarzało coraz większe niebezpieczeństwo oraz wiele utrudnień dla podróżujących. Aby poprawić bezpieczeństwo przejazdu na trasie Kandrzin - Pogorzelec i dojazdu do dworca wybudowano w latach 1880 - 1890 w odległości 250 m. od stacji kolejowej nad torami wiadukt o konstrukcji stalowej.
Wjazd na wiadukt od strony Kędzierzyna prowadził wznoszącą się od wylotu obecnej ulicy Grunwaldzkiej ulicą Karola Miarki (dawniej Eichendorffstrasse) aż do wiaduktu na odległość około 250 m. - natomiast od strony Pogorzelca w podobny sposób obecną ulicą Towarową (dawniej Birkenweg). Pobocza wymienionych dróg dojazdowych zabezpieczone były kamiennymi słupkami. Z wiaduktu prowadził wyjazd do placu przed dworcem. Z uwagi na stopień pochylenia dróg dojazdowych wjazd na wiadukt stwarzał utrudnienie dla przewoźników z zaprzęgiem konnym. Musieli oni uwzględnić wielkość przewożonych ładunków do mocy pociągowej koni.
W dalszych latach w 1912 r. w celu uzyskania dogodniejszego przejazdu z Kędzierzyna do Koźla zaprojektowany został wiadukt prowadzący pod torami kolejowymi , a także nowy dworzec kolejowy poza obrębem torów. Po oddaniu do użytku nowego wiaduktu w dniu 1 maja 1915 r. stary wiadukt nie był używany a po roku 1920 został całkowicie zdemontowany.
2.2 Dworzec osobowy od 1915r. 7
Od pierwszych lat XX wieku rozbudowywana i modernizowana zostaje stacja kolejowa Kędzierzyn. Dotychczasowy dworzec zlokalizowany pomiędzy peronami: drugim i trzecim jak i dojazd do dworca z wiaduktu nad torami stwarzały wiele niedogodności. Projekt modernizacji obejmował lokalizację stacji wraz z zapleczem poza torami po stronie peronu pierwszego oraz wybudowanie bezkolizyjnego wiaduktu dla ruchu pod torami kolejowymi Było to jak na owe czasy niewielką miejscowość przedsięwzięcie wielkiej rangi.
W 1912 r. przystąpiono do prac modernizacyjnych. W pierwszej kolejności podwyższono o około
2 metry poziom torów najpierw peronu pierwszego przy którym miał zostać wybudowany budynek nowej stacji kolejowej. Podwyższenie poziomu torów było konieczne z uwagi na możliwie minimalne obniżenie poziomu drogi przelotowej dla ruchu odbywającego się pod torami. Po wybudowaniu nowego, bezpieczniejszego wiaduktu poprzedni ponad torami oddalony
o około 250 m. został całkowicie wycofany z ruchu , a po zakończeniu I wojny światowej całkowicie rozebrany. Aby rozpocząć budowę nowej stacji kolejowej należało wyburzyć budynki znajdujące się w rejonie placu budowy między innymi budynek ekspedycji towarowej i przesyłek towarowych. Zakończenie budowy dworca nastąpiło po około dwu i półrocznych pracach a jego otwarcie miało miejsce l .kwietnia 1915 r.
Budynek stacji dworcowej ma formę nawową. W holu wejściowym po prawej stronie znajdowały się kasy biletowe oraz zakład fryzjerski, który w latach powojennych został przeniesiony do budynku znajdującego się przed stacją. Po lewej stronie znajdowała się spedycja towarowa i przechowalnia bagażu oraz postument z przesuwnymi tablicami informującymi
o rozkładzie jazdy pociągów. Wejście do holu głównego prowadziło przez tzw. barierki peronowe przy których konduktorzy sprawdzali bilety uprawniające zarówno do wejścia do poczekalni jak i na perony. Z holu głównego prowadziły wejścia do czterech klas poczekalni. Po prawej stronie znajdowała się poczekalnia klasy czwartej, w niej zatrzymywali się podróżni
w ubraniach roboczych i z większym bagażem bez obowiązku konsumpcji. W poczekalni tej znajdowały się jedynie ławki.
W latach powojennych poczekalnia ta została przeznaczona dla podróżujących matek z dziećmi, zaś w późniejszym okresie przebudowano na dodatkowe wyjście ze stacji Na wprost holu mieściła się poczekalnia klasy drugiej (obecnie znajduje się tam bar kolejowy). Z poczekalni klasy drugiej można było przejść do poczekalni klasy pierwszej oddzielonej od niej szklaną ścianą a schodami do tzw. sali owalnej, która mieściła się nad poczekalnią klasy czwartej gdy obniżono w tej ostatniej sufit. Sala owalna służyła zasadniczo jako miejsce zebrań i konferencji kierownictwa węzła kolejowego. W poczekalniach I i II klasy obowiązywała konsumpcja W dzisiejszej poczekalni dworcowej do 1945 r. mieściła się poczekalnia klasy III. Z niej korzystali podróżni z biletem III klasy i mniejszym bagażem. W pomieszczeniu znajdowały się nakryte stoły oraz krzesła. Był także bufet i obsługa kelnerów ; jednakże spożywanie posiłków i napojów nie było obowiązkowe.
W holu głównym znajdowały się także toalety i kiosk z gazetami i książkami. Przez wahadłowe drzwi można było tunelem przejść do poszczególnych peronów (obecnie jest dodatkowym wyjściem na miasto). Perony były zadaszone, podróżni
w czasie postoju pociągów mogli zaopatrywać się w obwoźnym kiosku restauracji dworcowej w gazety, czasopisma, słodycze, gorące kiełbaski i napoje.
W budynku przylegającym do dworca, na zapleczu poczekalni klasy II znajdowała się kuchnia wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, a na piętrze pokoje klubowe. Do budynku stacji kolejowej przylega również budynek na parterze którego mieściła się ekspedycja drobnych przesyłek z rampą oraz pomieszczenia biurowe służb kolejowych i policji, natomiast od strony peronu I w górnej części budynku znajdowała się sala szkoleń i odpraw.
Po reorganizacji kolei od 1998 r. pomieszczenia na parterze zostały wydzierżawione prywatnym przedsiębiorcom m.in. znajduje się tutaj apteka, salon fryzjerski i zakład usługowy. Sala zebrań została przeznaczona na magazyn a pomieszczenia obok niej służą straży ochrony kolei.
Podczas modernizacji dworca kolejowego wybudowano za dworcem budynek w którym na parterze od ulicy Dworcowej (dawniej Kanalstrasse i Poststrasse) mieścił się urząd pocztowy (obecnie jest to Urząd Pocztowy nr 2 Kędzierzyna - Koźle) oraz centrala telefoniczna i telegraficzna. Od strony peronu znajdowało się wejście do biur naczelnika dworca osobowego. Na piętrze znajdowały się dwa mieszkania służbowe o powierzchni 110 m2. Z urzędu pocztowego możliwe było przejście tunelem pod torami a następnie windą na odpowiedni peron.
W czasie modernizacji kędzierzyńskiego węzła kolejowego w latach 1912 - 1915 miało miejsce dużej rangi wydarzenie.
Z uwagi na konieczność przesunięcia torów kolejowych konieczne stało się przesunięcie jednego z wielorodzinnych domów przy ulicy Traugutta (dawniej Oberlandstrasse), który stał na trasie nowych torów. Dom ten po oddzieleniu od fundamentu został opasany linami stalowymi i ustawiony na szynach stalowych i rolkach a następnie przesuwany wciągarką centymetr po centymetrze na uprzednio przygotowany nowy fundament. W czasie przeprowadzki mieszkańcy zostali zakwaterowani
w pobliskim hotelu “Proske", natomiast meble i sprzęty pozostały wewnątrz domu. Przesunięty budynek od tego czasu nazywany był przez mieszkańców “zwariowanym domem".
Z uwagi na konieczność podwyższenia a także rozszerzenia układu torów kolejowych w rejonie obecnego peronu IV, konieczna była w 1913 r. rozbiórka drewnianego kościółka z XVII wieku znajdującego się na terenie rozbudowy torów. Kościółek uznany za zabytek sztuki został po rozbiórce przewieziony do Wrocławia i tam w Parku Szczytnickim zrekonstruowany. Okazją do przeprowadzenia tego kosztownego przedsięwzięcia była zorganizowana w 1913 r. Wystawa Sztuki Sakralnej we Wrocławiu.
2.3. Dworzec towarowy - Ekspedycja towarowa8
Pierwszy dworzec towarowy dla ekspedycji towarów wybudowany został prawdopodobnie w latach 1880 - 1890 na stronie wschodniej torów kolejowych przy kierunku jazdy pociągów do Gliwic. Był to budynek dwukondygnacyjny z pochyłym dachem ; jednakże nie posiadał zaplecza magazynowego. Dworzec ten po wybudowaniu w latach 1912 - 1915 nowej ekspedycji towarów został wycofany z użytku. W kolejnych latach został on przystosowany na potrzeby kolejarskiego klubu sportowego.
Po 1945 r. budynek po byłej ekspedycji został przez nowe władze kolejowe przystosowany jako dom noclegowy dla zamiejscowych kolejarzy pracujących w systemie zmianowym, służby rewidentów, a także jako stołówka kolejarska.
W czasie prowadzonej na kolei reorganizacji budynek wydzierżawiły powstające w Kędzierzynie spółki.
W latach 1912 - 1915 w czasie modernizacji kędzierzyńskiego węzła kolejowego przy torach kolejowych w kierunku do Raciborza naprzeciwko starego dworca towarowego została wybudowana nowoczesna ekspedycja towarów z dworcem towarowym. Budynek dworca ekspedycji był dwupiętrowy, na parterze znajdowały się pomieszczenia biurowe dla służby ekspedycji natomiast na piętrach mieszkania służbowe. Do budynku ekspedycji przylegała zadaszona a od zewnątrz zabezpieczona siatką hala magazynowa W pobliżu dworca ekspedycji wśród torów kolejowych zlokalizowana została druga hala, która z zewnątrz obudowana była ścianą z blachy stalowej. Hala ta służyła głównie magazynowaniu przesyłek wojskowych. Obie hale wyposażone zostały w rampy na których odbierane były oraz wysyłane towary.
Do 1963 r. kolej wysyłała samodzielnie transportem kolejowym zlecane towary. Natomiast od tegoż roku PKP przekazała nieodpłatnie halę magazynową Państwowej Spedycji Samochodowej -PSK, która przejęła transport towarów do 5 ton. Uprzednio zabezpieczona siatką hala została przez nowego właściciela obudowana z zewnątrz. W 1980 r. przedsiębiorstwo PKS przekształciło się w firmę o nazwie "SPEDPOL".
Od 1980 r. następował na kolei systematyczny spadek usług transportowych, a w 1989 r. przeprowadzono pierwszą reorganizację tzw. ekspedycyjne stacje rejonowe W związku z powyższym kierownictwo i służby dworca ekspedycji towarowej przeniosły się w 1989 r, do budynku po byłej stołówce kolejarskiej i pomieszczeń dla konduktorów. Budynek nowej ekspedycji towarowej wybudowany został już w 1912 r. Pierwotnie przeznaczony był jako kantyna - jadłodajnia dla zatrudnionych kolejarzy. Oprócz konsumpcji kolejarze w przerwach w pracy mogli zagrać w kręgle lub w tenisa stołowego. Dzierżawcą kantyny kolejarskiej do 1945 r był Wiktor Bainka. W opuszczonym przez kolej byłym dworcu towarowym istnieje obecnie hurtownia, a na piętrach znajdują się nadal mieszkania. W przylegającej hali magazynowej prowadzi działalność gospodarczą spółka "Plast Technik", producent i sprzedawca okien i drzwi z PCV.
3. Parowozownia i warsztaty kolejowe
3.1. Parowozownia z okresu 1880 - 1918 9
Prawdopodobnie w latach 1880 - 1890, dokładna data nie jest znana, została wybudowana w Kędzierzynie przy już ruchliwym i znaczącym w owym czasie węźle kolejowym pierwsza parowozownia. Została ona zlokalizowana przy wylocie
z obecnego peronu I w kierunku do Strzelec Opolskich. Eksploatowana była do czasu wybudowania w latach 1914 - 1918 nowej parowozowni. Pierwsza kędzierzyńska parowozownia miała półkolisty kształt z gwieździście rozchodzącymi się do niej z obrotnicy torami. Po wybudowaniu nowoczesnej parowozowni budynek wcześniejszej nie był już wykorzystywany. Po wojnie po utworzeniu przy węźle kolejowym szkoły zawodowej prowadzono w niej zajęcia praktyczne. Obecnie budynek po byłej parowozowni jest prawdopodobnie przeznaczony do likwidacji.
3.2. Parowozownia od 1918r. 10
W latach 1914 - 1918 wybudowana została nowoczesna parowozownia wraz z należącym do niej warsztatem do przeprowadzania przeglądów i napraw parowozów. Nowa parowozownia oraz warsztaty zostały umiejscowione przy rozwidleniu torów kolejowych w kierunku do Gliwic po ich południowej stronie. Do parowozowni prowadził boczny wjazd na pomost obrotnicy z której parowozy mogły zostać odwrócone i rozdzielone w odpowiedni tor i tory odstawcze.
Zlokalizowano też przy parowozowni nowoczesne, jak na owe czasy warsztaty. Parowozy mogły być przestawiane boczną przesuwnicą na tory odstawcze z tunelem do dokonywania przeglądów i napraw zawieszania parowozów. Warsztat' zostały przystosowane do naprawy nawet parowozów nowoczesnej generacji. Wyposażone były tatrze w urządzenia do zasilania parowozów w wodę oraz do załadunku węgla. Urządzenia te funkcjonowały do czasu wprowadzenia w latach 60-tych na liniach kędzierzyńskiego węzła kolejowego elektryfikacji i eksploatowania odtąd elektrowozów czy tez lokomotyw spalinowych. Po wybudowaniu nowej parowozowni i warsztatów kedzier7.yn.ski węzeł srał się miejscem postoju parowozów kursujących we wszystkich kierunkach tras wylotowych z Kędzierzyna. W latach 30-tych obecnego stulecia zestawiane były tutaj nawet lokomotywy pociągów pospiesznych relacji Wrocław - Wiedeń, a w okresie II. wojny światowej Wrocław - Kraków.
Obok warsztatów wybudowana została także nowa wieża ciśnień z zasilaniem wody układem pomp. W rejonie górki rozrządowej P - 3 w pobliżu warsztatów naprawczych został wykonany tunel pod torami o długości 100 m., szerokości 2 m. i wysokości 2 m. prowadzący do odkażalni wagonów w pobliżu obecnej ekspedycji towarowej. W tunelu wykonano trzy odwietrzniki umożliwiające odpowiednie oświetlenie w tunelu 11 .
3.3. Instalacja do nawęglania gazu 12
W kolejnych latach 1918 - 1919 wybudowana została w pobliżu pierwszej wieży wodociągowej instalacja do nawęglania gazu olejem. Uruchomienie powyższego urządzenia w Kędzierzynie było konieczne z uwagi na wprowadzenie w pociągach osobowych oświetlania gazem natomiast w Kędzierzynie zestawiano przecież składy pociągów osobowych a nawet pospiesznych.
W latach powojennych około 1960r. instalacja do nawęglania gazu została zlikwidowana, a na jej terenie umiejscowione zostały sekcje; drogowa i trakcji. 13
3.4. Kierownictwo kędzierzyńskiego węzła kolejowego przed 1945r.14
Naczelnikiem dworca kolejowego w latach 1915 - 1933 był Sowietzki, który w tymże roku został służbowo przeniesiony do pracy w gliwickim węźle kolejowym. Kolejnym naczelnikiem dworca do 1945 r. był Pauł Sonnemann, któremu podlegała również stacja telegraficzna.
Kierownikiem kolejowych warsztatów naprawczych do 1945 r. był Fnedrich Saluz. Kolejowym odcinkiem dróg do 1945 r. kierował August Berkelmann, natomiast kierownikiem warsztatu kolejowej sygnalizacji Georg Schirm.
4.Kędzierzyński węzeł kolejowy po 1945r.
W dniach 22 i 23. stycznia 1945 r. kędzierzyński dworzec opuściły ostatnie pociągi obsługiwane przez personel niemiecki. Ostatnim pociągiem opuścili również Kędzierzyn naczelnicy węzła kolejowego G. Schirm i A. Berkelmann. Ostatnie pociągi kierowano w stronę Nysy i Raciborza. Już w niedzielę 21 stycznia Kędzierzyn stał się prawie wyludnioną miejscowością.
W ostatnich dniach stycznia 1945 r. opuścili Kędzierzyn również ostatni żołnierze wojsk niemieckich, wycofując się na lewy brzeg Odry zajmując tam linię obronną15. 31. stycznia 1945 r. oddziały I Frontu Ukraińskiego bez większych walk zajęły Kędzierzyn. Miasto pozostawało jednak przez dłuższy czas bo aż do połowy marca w zasięgu walk zaczepnych. Dopiero kolejna ofensywa wojsk radzieckich zwana “Opolską" podjęta w połowie marca wyparła oddziały wojsk niemieckich
z lewobrzeżnej Odry. Po wkroczeniu wojsk radzieckich do Kędzierzyna budynki uznane za strategiczne zostały zajęte przez dowództwo wojskowe. Również budynek dworca kolejowego stał się siedzibą sztabu wojskowego. Do lutego 1946 r. urzędował i kierował węzłem kolejowym major wojsk radzieckich Kulikow. Zabudowania dworca pomimo działań wojennych nie zostały zniszczone, natomiast uszkodzeniu uległy urządzenia zabezpieczeń ruchu pociągów oraz nastawnie m. in. po pofrontowej dewastacji. Stacja była przepełniona transportami poniemieckimi, które kierownictwo stacji nie zdążyło wysłać przed nadejściem frontu.16
4. l .Uruchomienie węzła kolejowego w 1945r. i jego dalszy rozwój. 17
Pierwsza ekipa polskich kolejarzy w liczbie 20 osób wśród której był późniejszy pierwszy zawiadowca stacji Józef Mazur przybyła do Kędzierzyna już w lutym 1945r., kiedy to rejon Kędzierzyna znajdował się jeszcze w strefie przyfrontowej. Przybyli kolejarze w początkowym okresie mieszkali ze względów bezpieczeństwa w pomieszczeniach biurowych stacji.
W tym też okresie kolejarze współpracowali z wojskowymi kolejarzami rosyjskimi dla potrzeb wojskowych .Jeden z torów linii kolejowej trasy Prudnik - Kędzierzyn - Gliwice został przestawiony na rozstaw szerokotorowy - 1524 mm. celem przystosowania go do oprowadzenia przez wojska radzieckie nieskrępowanego przeładunku zaopatrzenia dla walczących wojsk radzieckich, a także dla wywozu zdobyczy wojennych do Związku Radzieckiego.
W dniu 24 marca 1945 r. przybyła do Kędzierzyna kolejna grupa operacyjna, a w niej również kolejarze mający zająć się administracją na nowo-przyłączonym do państwa polskiego terenie. W maju 1945r. załoga stacji kolejowej zaczęła powiększać się o delegowanych pracowników z innych D.O.K.P a także o miejscowych kolejarzy. Od l czerwca 1945 r. wznowiła działalność kędzierzyńska parowozownia. Liczyła ona w tym czasie 60 pracowników a kierował nimi Konstanty Jastrzembski. W kolejnym miesiącu - lipcu stan załogi liczył już 167 kolejarzy. W tym też miesiącu został oddany do użytku tor o normalnym prześwicie z Gliwic do Kędzierzyna i dalej do Nysy. Od czerwca zaczęły kursować pierwsze pociągi pasażerskie w ilości trzech par na odcinku Kędzierzyn - Gliwice oraz Kędzierzyn - Racibórz. Natomiast w lipcu uruchomiono pierwsze pociągi pasażerskie do Nysy, a następnie w październiku do Baborowa i Opola. Z powodu zerwanego mostu na Kanale Gliwickim pociągi do Strzelec Opolskich i Koźla Portu zaczęły kursować dopiero w lipcu 1946 r. Od tego czasu czynne już były wszystkie odcinki kolejowe ze stacji Kędzierzyn W tym okresie kursowało stale 15 par pociągów osobowych i 5 par pociągów towarowych. Drugi tor kolejowy na linii Kędzierzyn - Nysa odbudowany został dopiero
w latach 1947 - 49, do tego czasu ruch odbywał się tylko na jednym torze. Kolejowy ruch do Opola po dwóch torach nastąpił dopiero w późniejszym czasie od 1955 r., a w kierunku Raciborza od 1956 r. Pierwszym zawiadowcą stacji węzła kolejowego do 1948 r. był Józef Mazur, po nim obowiązki zawiadowcy na jeden rok przejął Władysław Łagan, Od 1949 r. do momentu przejścia na emeryturę w 1975 r. zawiadowcą stacji był Zygmunt Korol. W tablicach l - 3 podano nazwiska naczelników stacji Kędzierzyn oraz parowozowni - lokomotywowni od 1945 - 1999 r. a także kolejarzy z kędzierzyńskiego węzła kolejowego , którym w okresie P.R.L. przyznano odznaczenie “Zasłużony Kolejarz".
4.2.Elektryfikacja linii kolejowych
Ważnym wydarzeniem w historii kędzierzyńskiego węzła kolejowego było zelektryfikowanie odcinka linii Kędzierzyn - Groszowice zakończone w grudniu 1961 r. ; pierwszy pociąg elektryczny na tym odcinku przejechał w dniu 22.12.1961 r. Odcinek Kędzierzyn - Łabędy - Gliwice zelektryfikowano w następnym roku, a od lipca 1962 r. pociągi elektryczne kursowały już na całym odcinku Gliwice - Opole.
W 1968 r. parowozownia w Kędzierzynie została zmieniona w lokomotywownię I klasy. W kolejnych latach w 1970 r. elektryfikowane były odcinki z Kędzierzyna do Rybnika, Raciborza oraz do Koźla - Portu. Planowana jest również elektryfikacja linii wylotowej z Kędzierzyna do Nysy jednak nie wiadomo kiedy to przedsięwzięcie zostanie zrealizowane Zelektryfikowana już wcześniej linia Opole - Kędzierzyn - Katowice zaliczana jest do układu połączeń międzynarodowych.
4.3 Trakcja spalinowa 19
W maju 1978 r. oddana została do użytku przy warsztatach kolejowych stacja paliw o sumarycznej objętości 350 m3. 0d tego też czasu linie kolejowe do Nysy, Strzelec Opolskich i Baborowa obsługiwane były przez trakcję spalinową.
Jednakże, po powodzi w 1997 r. i powstałych w jej wyniku uszkodzeń na torach kolejowych linia do Baborowa została od 1997 r. całkowicie wyłączona z eksploatacji. Powódź w 1997 r. spowodowała również uszkodzenie mostu na linii kolejowej Kędzierzyn - Nysa. Przerwana została łączność kolejowa między Kędzierzynem a Twardawą. Przez dłuższy czas przewożono pasażerów z Kędzierzyna do Twardawy autobusem, a dopiero stamtąd kursował pociąg do Nysy. Do lipca 1999 r. czynny jest na odcinku Kędzierzyn - Twardawą tylko jeden tor kolejowy. Nie wiadomo dokładnie kiedy oddany zostanie do użytku drugi tor.
4.4, Sekcje specjalistyczne przy węźle kolejowym20
Przy kędzierzyńskim węźle kolejowym obok stacji kolejowej, ekspedycji towarowej i lokomotywowni z. warsztatami wykonuje specjalistyczne usługi wiele oddziałów. Po wprowadzonej w 1998 r. w PKP reorganizacji struktur organizacyjnych poszczególne służby usługowe nazwane zostały sekcjami, przy czym kierownikiem odpowiedniej sekcji jest jej naczelnik. Wartym odnotowania jest fakt, iż utworzone sekcje podporządkowane są dyrekcjom specjalistycznych zakładów kolejowych, których siedziby znajdują się w różnych miastach i tak w : Kędzierzynie, Gliwicach, Katowicach, a nawet
w Częstochowie.
a) Oddział zmechanizowanych robót drogowych.
 •  
  W 1965 r. utworzony został przy węźle kolejowym w Kędzierzynie oddział do wykonywania robót remontowych
  w Sl.DOKP Zaplecze techniczne oddziału mieści się w jednej z hal kolejowych warsztatów remontowych przy parowozowni. Naczelnikiem oddziału aż do przejścia na emeryturę w 1975 r. był inż. Leon Manowski. Do 1971 r. oddział pozostawał jedynym oddziałem w sieci Sl.DOKP przewidzianym do usuwania powstałych szkód górniczych.
  Po kolejnej reorganizacji na kolei oddział zmechanizowanych robót drogowych przekształcony zostaje w Zakład Mostowy, którego dyrektorem jest inż Ryszard Słomczyński, a naczelnikiem sekcji utrzymania obiektów inżynieryjnych Ryszard Kardasz.
  Zakład mostowy wykonuje remonty oraz utrzymuje sprawność techniczną mostów i wiaduktów kolejowych w rejonie Sl.DOKP Dysponuje maszynami i sprzętem budowlanym. Sprzęt techniczny znajduje się w hali obok lokomotywowni oraz na zapleczu torów przy ulicy Towarowej.
 • b) Sekcja drogowa
  Sekcja drogowa powstała z połączenia dwóch uprzednio samodzielnych odcinków drogowych
  • Odcinek Koźle - Port
  • Odcinek Kędzierzyn - Koźle
 •  
  Zadaniem kolejarzy w sekcji drogowej jest wykonywanie remontów i napraw na torowiskach kolejowych i na zapleczu węzła kolejowego. Sekcja posiada trzy tzw. schroniska dla pracowników w terenie. Siedziba kierownictwa sekcji znajduje się na terenie byłej stacji nawęglania gazu olejem, która została zlikwidowana w latach 60-tych.
 • c) Sekcja sieci trakcyjnej
 •  
  Siedziba sekcji znajduje się również na terenie byłej stacji nawęglania gazu. Zadaniem sekcji jest naprawa i utrzymanie w dobrym stanie sieci trakcyjnej w węźle kolejowym
 • d) Sekcja elektroenergetyczna
  Załoga tej sekcji zabezpiecza prawidłowe działanie energetyki w węźle kolejowym.
  e) Sekcja telekomunikacji
  4.5. Wprowadzane zmiany w ruchu pasażerskim 21
  Do I932 r. kursowały w ruchu osobowym na kolei wagony o czterech klasach standardu. W tymże roku zostały wycofane
  z użytku wagony z przedziałami klasy IV. Natomiast po II wojnie światowej, w maju 1956 r. PKP wycofała również wagony klasy III oraz wykorzystywane po wojnie tzw. “towosy". W ciągu jednego miesiąca w węźle kędzierzyńskim zmienione zostały oznaczenia dotychczasowych wagonów na wagony tylko I i II klasy. Wagony dotychczasowej klasy III zostały zaliczone jako wagony klasy II. Od 1956 r. kursowały więc tylko wagony klasy I i II.
  Od sierpnia 1958 r. wprowadzono do obsługi ruchu podmiejskiego, również i w węźle kędzierzyńskim, wagony piętrowe produkcji NRD. Po zelektryfikowaniu linii kolejowych wagony piętrowe były sukcesywnie po ich 25-cio letniej eksploatacji wycofywane z ruchu.
  Z uwagi na wzrastający na kędzierzyńskim dworcu ruch pasażerski, wybudowano w 1973 r. w tunelu dodatkowe wyjście
  w kierunku ulicy Tartacznej w stronę osiedla Pogorzelec. W maju 1984 r. oddana została do użytku zmechanizowana myjnia pojazdów trakcyjnych zlokalizowana przy lokomotywowni.
  5. Wpływ węzła kolejowego na rozwój i znaczenie gminy Kędzierzyn
  Zlokalizowane w latach czterdziestych ubiegłego stulecia w mało znanej osadzie wiejskiej Kandrzin stacji kolejowej,
  a następnie w szybkim tempie powstawanie węzła kolejowego wywarło istotny wpływ na rozwój tej miejscowości. Dzięki kolei już od 2 połowy XIX w. Kędzierzyn stawał się coraz bardziej znaną miejscowością, a od 1975 r. będąc częścią miasta Kędzierzyn-Koźle występuje w pierwszym członie nazwy tegoż miasta.
  W 1783 r. ilość mieszkańców Kędzierzyna wynosiła jedynie 166 osób, by od połowy XIX wieku z uwagi na budowę kolei szybko wzrastać do 6331 mieszkańców w 1939 r. Dynamikę wzrostu liczby mieszkańców samego Kędzierzyna do 1973 r,
  a do 1992 r. już miasta Kędzierzyna-Koźla podano w tablicy nr 1.
  Tablica l.
  Wzrost liczby mieszkańców gminy Kędzierzyn 22
   
  l.p. rok Ilość mieszkańców Uwagi
  1 1783 166  
  2 1825/45 366  
  3 1861 810  
  4 1885 1 225  
  5 1905 3 074  
  6 1910 3 735 12 132 mieszkańców w Koźlu 1940r.
  7 1939 6 331  
  8 1944 ~ 30 000  
  9 III 1945 300  
  10 IV 1945 1 132  
  11 X 1945 7 876  
  12 1973 41 600 14 200 mieszkańców w Koźlu
  13 1975 69 300 Łącznie w Kędzierzynie - Koźlu
  14 1986 73 000 jak wyżej
  15 1992 71 000 jak wyżej.

  5 l Budownictwo mieszkaniowe
  Wzrost liczby mieszkańców Kędzierzyna do 1939 r. spowodowany był głównie zapotrzebowaniem na siłę roboczą na kolei. Wynikiem tego była konieczność budowy mieszkań dla zatrudnionych w Kędzierzynie kolejarzy. Już w latach 1880 - 1890 wybudowano cały szereg budynków kolejarskich wzdłuż obecnej ulicy Traugutta (dawniej Oberiandstrasse) przy placu obecnego dworca kolejowego i ulicy Dworcowej (dawniej Kanalstrasse i Poststrasse). Były to jednopiętrowe budynki z cegły palonej z pochyłym dachem. Budynki te pomimo już 100-letniego istnienia po wykonanych wewnątrz modernizacjach są do dzisiejszego dnia zamieszkiwane.
  W kolejnych latach około 1910 r. rozpoczęta została dalsza budowa budynków kolejarskich na Pogorzelcu przy ulicy Moniuszki (dawniej Schlageterstrasse). Przed rozpoczęciem budowy konieczny był wyrąb drzew znajdującego się na tym terenie lasu. Do 1913 r. wybudowano 7 budynków, a po I wojnie światowej kontynuowano budowę dalszych. W tym samym czasie budowane były także budynki kolejarskie wzdłuż wschodniej strony torów kolejowych. Tutaj powstała tzw. dzielnica kolejarska przy obecnej ulicy K. Miarki i Damrota (dawniej Eichendorff- i Leutzowstrasse).23
  W latach 60-tych obecnego stulecia z inicjatywy ówczesnego naczelnika stacji kolejowej Z. Korola wybudowane zostały
  w dzielnicy Pogorzelec kolejne mieszkania dla kolejarzy a przy poparciu Śląskiej Dyrekcji Okręgowej wybudowano w 1979 r. pierwszy 11-piętrowy wieżowiec w Kędzierzynie24.
  5.2. Rozwój gminy Kędzierzyn do 1945r. 25
  Dzięki stałej i systematycznej rozbudowie węzła kolejowego Kędzierzyn stawał się szybko rozwijającą się miejscowością. Dostępny surowiec drzewny na terenie Kędzierzyna stwarzał możliwość zarówno jego transportu koleją do odbiorców jak również jego przetwarzanie na miejscu. I tak w 1855 r. powstaje w Kędzierzynie przy obecnej ulicy Tartacznej istniejący do dzisiaj tartak ; w późniejszym okresie powstaje kolejny - istniejący do lat 60-tych. Na terenie byłego tartaku znajduje się obecnie spółka IXO.
  W 1902 r. samodzielne dotychczas wioski Kandrzin i Pogorzelec zostają połączone w jedną gminę Kandrzin - Pogorzelec
  z siedzibą urzędu gminy do 1910 r. w Sławięcicach. Od tego czasu nowa gmina posiada własny herb na którym znajduje się jedenaście jodełek 6 dużych i 5 małych nad którymi zawieszone jest uskrzydlone koło kolejarskie. Herbem tym posługiwano się na pieczęciach urzędowych gminy. Wyrażał on symbolicznie gminę kolejarską powstałą wokół lasu. Po 1945 r.
  z niewiadomych przyczyn herb został wycofany z użycia.
  W 1902 r. głównie dzięki energicznym staraniom kolejarzy wybudowany zostaje w trzytysięcznej miejscowości Kędzierzyn kościół katolicki p. w. św. Mikołaja, a w rok później również kościół ewangelicki. Od 1904r. istnieje 8 klasowa szkoła podstawowa (dzisiejsza Szkoła Podstawowa nr l). Aby udogodnić komunikację z kędzierzyńskiego dworca do centrum miasta Koźle już w 1907 r. została uruchomiona stała linia autobusowa. Autobus kursował spod kędzierzyńskiego dworca przez Kłodnicę do Koźla i tą samą trasą wracał. Komunikacja autobusowa obsługiwana była przez kierowców poczty dworcowej.
  Od 1911 r. Kędzierzyn staje się samodzielną gminą z własnym burmistrzem, a w 1927 r. wybudowany zostaje ratusz,
  w którym od 1998 r. ma swoja siedzibę starostwo powiatu Kędzierzyna - Koźla.
  W styczniu 1912 r. uruchomiona zostaje miejscowa gazownia produkująca z węgla gaz do oświetlania ulic oraz dla potrzeb komunalnych koks, W 1924 r. doprowadzony zostaje do gminy prąd elektryczny. Wybudowanie w latach 1890 przy węźle kolejowym wież ciśnieniowych wody umożliwiło doprowadzenie wody również do budynków mieszkalnych.
  Końcowe lata 30-te bieżącego stulecia staja się nowym okresem uprzemysłowienia Kędzierzyna. Na południowo - wschodnim obszarze Kędzierzyna powstają zakłady chemiczne IG -Ferbenindustrie , a po 1945 r. Zakłady Azotowe Kędzierzyn wywierające odtąd dalszy wpływ na rozwój gminy.
  5.3. Szpital fundacji św. Antoniego w Kędzierzynie
  Wybudowanie szpitala w Kędzierzynie i prowadzona tam od 1903 r. praktyka lecznicza związane było przede wszystkim
  z koleją. W nocy z 12 na 13 sierpnia 1902 r. w pobliżu kędzierzyńskiego dworca kolejowego miał miejsce bardzo niebezpieczny wypadek kolejowy. Wielu z ciężko rannych w tym wypadku musiało być specjalnie podstawionym pociągiem przewiezionych do szpitala aż do Opola. Wielu z nich zmarło w drodze do szpitala. To tragiczne wydarzenie wpłynęło
  w istotny sposób na podjęcie przez lokalne władze decyzji o budowie szpitala w Kędzierzynie tuż obok wybudowanego
  w tymże roku kościoła. Dzięki usilnym staraniom miarodajnych czynników i kolei wspierającej budowę szpitala jego ukończenie było możliwe już w 1903 r. Przy budowie szpitala zadbano o możliwość jego dalszej rozbudowy w przyszłości. W 1903 r. nastąpiło otwarcie szpitala znanego pod nazwą szpital fundacji św. Antoniego. Mieścił on 50 łóżek. Usługi
  w szpitalu wykonywały siostry zakonne Służebniczki Marii Panny Niepokalanego Poczęcia z Domu Klasztornego w Porębie w pobliżu Góry Św. Anny. Pierwszym dyrektorem szpitala był dr Hans Sowada26, a po 1945 r. dr Władysław Opolski,
  a następnie dr Albin. W kolejnych latach powojennych kędzierzyński szpital został rozbudowany i unowocześniony Obecnie posiada cztery oddziały specjalistyczne i oddział pomocy doraźnej.27
  Dla porównania pierwszy miejski szpital w Koźlu “Fundacji Brendeisa" przy obecnej ulicy Piramowicza (dawniej Schulstrasse) istniejący do lat 40-tych bieżącego stulecia został otwarty w 1871 r. lecz posiadał on jedynie 20 łóżek. Opiekę nad chorymi w tym szpitalu sprawowały siostry zakonne szarytki św. Elżbiety. Nowoczesny szpital w Koźlu wybudowano dopiero w latach 40-tych bieżącego stulecia.28
  5.4. Sport
  Od czasu budowy nowego dworca towarowego tj. przed I wojną światową aż do 1945 r. działał w Kędzierzynie kolejarski klub sportowy (RS V Reichsbahnsportverein - Rasensport). Klub posiadał własne boisko z barakiem klubowym i szatnią mieszczące się w pobliżu dworca towarowego. W baraku klubowym znajdowała się kręgielnia, stoły do gry w ping-ponga,
  a także worek bokserski do trenowania boksu. Klub posiadał niezłą drużynę piłki nożnej , dobrych lekkoatletów, a na sali gimnastycznej po byłym pierwszym dworcu towarowym trenowali gimnastycy uzyskujący dobre wyniki na zawodach sportowych.29
  Po II wojnie światowej w 1946 r. zorganizowano w Kędzierzynie ponownie klub sportowy o nazwie “Kolejarz", który był pierwszym klubem sportowym na terenie Kędzierzyna. Klub posiadał sekcje: piłki nożnej, siatkówki i ping-ponga i cieszył się dużą popularnością wśród kolejarzy i nowoprzybyłych mieszkańców Kędzierzyna. Pierwszym prezesem klubu był naczelnik stacji kolejowej Z. Korol. Mecze piłkarskie do 1952 r. rozgrywane były na dawnym boisku sportowym przy dzisiejszej ekspedycji towarowej i obecnej ulicy Towarowej (dawniej Birkenweg).
  Od 1952 r. teren na którym znajdowało się boisko został przejęty przez Kolejowy Oddział Usuwania Szkód Górniczych (obecnie Zakład Mostowy). W związku z powyższym udostępniono sportowcom nowe boisko w miejscu gdzie obecnie znajdują się ogródki działkowe p.n. “Tęcza". Prezesem klubu od 1953 r. był B. Buczek; pracownik parowozowni. Powstanie w kolejnych latach w Kędzierzynie klubu “Unia" a następnie “Chemik" przy Zakładach Azotowych “Kędzierzyn" spowodowało, iż kolejarski klub sportowy wobec rosnącej konkurencji i trudności finansowych został rozwiązany.30
  5.5. Szkoła Kolejowa 31
  Przed wojną nie istniały na kolei szkolenia kolejarzy w szkołach zawodowych. Wyuczenie zawodu kolejarza w różnych specjalnościach odbywało się poprzez praktyczne poznanie podstawowej wiedzy fachowej pod okiem przełożonych, a także na organizowanych kursach szkoleniowych. W latach powojennych z uwagi na szybki rozwój kolejnictwa wzrosły wymagania zawodowe stawiane pracownikom. Zaczęły powstawać szkoły zawodowe i technika o specjalizacji kolejowej. Utworzone,
  w Kędzierzynie w 1952 r gimnazjum administracyjno - handlowe zostało przekształcone w technikum kolejowe. Jednakże już po roku istnienia przeniesiono je do Gliwic. Dopiero w 1959 r. z inicjatywy ówczesnego naczelnika parowozowni inż. J. Kubickiego powstaje w Kędzierzynie Szkoła Zawodowa praktycznej nauki kolejarza. Szkoła miała swoją siedzibę przy byłej pierwszej parowozowni i obecnej ulicy Dworcowej. Od 1963 r. szkoła istnieje jako samodzielna jednostka oświatowa pod nazwą Zasadnicza Szkoła Kolejowa przy parowozowni i lokomotywowni. W szkole uczniowie mogli uzyskać wykształcenie jako mechanicy urządzeń kolejowych, elektromonterzy taboru kolejowego i budowlanego, a od 1970 r. , po wprowadzeniu do eksploatacji trakcji spalinowej, również mechanicy silników spalinowych. W 1973 r. utworzono przy szkole Wieczorowe Średnie Studium Zawodowe, które kończyło się egzaminem maturalnym.
  Od 1975 r. Szkoła Kolejowa jest Zespołem Szkół Kolejowych (Zawodowej i Średniego Studium). W kolejnych latach
  w 1983 r. szkoła na podstawie rozporządzenia Ministra Komunikacji stała się jednostką organizacyjną PKP. Jednakże
  w 1994 r. zaistniały w szkolnictwie kolejowym zmiany: szkoły kolejowe z resortu PKP przeszły pod nadzór Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej.
  W kędzierzyńskiej szkole zawodu uczyło się średnio 100 uczniów rocznie. Kierownikiem szkoły do 1969 r. był inż. J. Kubicki, a następnie mgr T. Bojczuk, który od 1984 r. był dyrektorem Zespołu Szkół. Od 1991 r. wyraźnie maleje zapotrzebowanie na absolwentów szkól kolejarskich. W 1991 r. jedna z klas z Kędzierzyna skierowana zostaje na praktykę do kolejowych warsztatów naprawczych do Raciborza. W 1999 r. ostatni uczniowie opuścili mury szkoły zawodowej
  w Kędzierzynie.
  Należy podkreślić, iż absolwenci Kędzierzyńskiej Szkoły Kolejowej niejednokrotnie wyróżniali się osiągnięciami naukowymi, zawodowymi a nawet sportowymi. Absolwent z 1981 r. Wiesiołek obronił pracę doktorską na KUL-u w Lublinie, Janusz Paras był mistrzem szkół kolejowych w skoku wzwyż a w 1996 r. ukończył wydział teologii na Uniwersytecie Śląskim
  w Opolu, Mieczysław Kordyś, absolwent z 1980 r., jest obecnie naczelnikiem jednej z sekcji Zakładu Taboru Kędzierzyńskiego Węzła Kolejowego.
  * * *
  Posłowie
  Rozwój i znaczenie gminy Kędzierzyn do lat 40-tych bieżącego stulecia związany był z powstaniem na jej terenie znaczącego węzła kolejowego i krzyżowaniu się ważnych tras przejazdowych. Od tego jednak czasu w związku z budową w i wokół Kędzierzyna zakładów chemicznych ta gałąź przemysłu zaczęła w znaczącej mierze wywierać wpływ na dalszy rozwój Kędzierzyna a od 1975 r. Kędzierzyna-Koźla. Kędzierzyn do 1945 r. przede wszystkim miejscowość kolejarska, zaczął stawać się stopniowo ośrodkiem przemysłu chemicznego.
  Gwałtowny rozwój motoryzacji w kraju ; zarówno samochodów osobowych jak i ciężarowych spowodował od lat 80-tych coraz szersze wykorzystanie tego środka transportu. Od lat 80-tych obserwuje się zatem wyraźny regres na kolei i w węźle kolejowym Kędzierzyn-Koźle. Aktualna sytuacja wynika też z powstałymi trudnościami produkcyjno - ekonomicznymi zakładów przemysłowych co objawia się zmniejszeniem przewozów towarowych.
  Można jednak spekulować, iż nie wykorzystany obecnie dostatecznie potencjał przewozowy zbiegających się w Kędzierzynie szlaków transportowych w tym głównie kolejowych, będzie w stanie zainteresować lokalne i sąsiednie zakłady przemysłowe
  i spowodować większe niż obecnie wykorzystanie kędzierzyńskiego węzła kolejowego. Należy również sądzić, iż z powodu przeciążenia transportu samochodowego i jego ekologicznie szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne nastąpi
  w przyszłości zwrot w stronę mniej szkodliwego transportu kolejowego. Już obecnie w niektórych wysoko uprzemysłowionych krajach wprowadza się transport samochodów ciężarowych na platformach odpowiednich wagonów kolejowych.
  * * *
  Prelekcja o historii kędzierzyńskiego węzła kolejowego nie pretenduje do miana kompletnej i wyczerpującej temat publikacji. Starano się w niej przedstawić niektóre fakty dotyczące powstania i rozwoju kędzierzyńskiego węzła kolejowego jednego
  z większych węzłów w Śl.DOKP oraz wpływ jaki wywarł on na rozwój i znaczenie gminy Kędzierzyn.
   
  PRZYPISY
  1
  S. Bufe: Eisenbahn in Schlesien Ostdeutsche Eisenbahngeschichte. Bd 4, Egglham. 1993.
  K. Soida i inni; Dzieje Katowickiego Okręgu Kolejowego- Katowice 1994.
  G. Samberger Kandrzin, Heydebreck. Oberschlesien, Leverkusen 1982.
  S. Koziarski. Kędzierzyn-Koźle jako skrzyżowanie szlaków komunikacyjnych. (w:) Red. E. Nycz.
  Kędzierzyn - Koźle, miasto w procesie transformacji. Opole - Kędzierzyn 1994 s H6
  A Rataj. Powstanie i rozwój Kędzierzyna do 1945r. (w: )
  Red. E. Nycz. Historyczne i współczesne problemy miasta i jego mieszkańców, Opole 1996. s 96.
  2
  P. Newerla. Opowieści o dawnym Raciborzu. Racibórz 1996. s 109.
  S. Bufe; Eisenbahn ........
  K. Soida i inni: Dzieje Katowickiego .....
  G. Samberger; Kandrzin ....
  3
  S. Bufe. Eisenbalm ............
  G. Samberger. Kandrzin................
  K. Soidar i inni: Dzieje Katowickiego ....
  S. Koziarski. Kędzierzyn - Koźle ......
  4
  S. Bufe; Eisenbahn. ...........
  5
  G. Samberger. Kandrzin .................
  S. Koziarski. Kędzierzyn - Koźle.
  6
  G. Samberger. Kandrzin.
  P. Newerla. Opowieści. .....
  A. Rataj; Historyczne ......
  7
  G. Samberger: Kandrzin ........
  8
  G. Samberger. Kandrzin ...
  Relacja M Duma z sierpnia 1999r (w posiadaniu autora).
  9
  G. Samberger. Kandrzin ........
  10
  Tamże .......
  11
  Relacja M. Duma z 8 sierpnia 1999 r, (w posiadaniu autora).
  12
  G Samberger Kandrzin
  13
  Relacja J. Nazarczuk z lipca 1999 r. (w posiadaniu autora).
  14
  G. Samberger; Kandrzin ........
  15
  Tamże ............
  16
  Kronika służby ruchu stacji Kędzierzyna od 1945 r.. Kronika Parowozowni i Lokomotywowni Węzła Kolejowego od 1945 r. niepublikowana.
  17
  Tamże...
  Relacja Z. Karola /. lipca 1999r. (w posiadaniu autora).
  Relacja G. Nowatorskiego z czerwca 1999r (w posiadaniu autora).
  K Soida : Dzieje .
  18
  Kromka Parowozowni .........
  K. Soida: Dzieje ...........
  19
  Kronika Parowozowni .......
  20
  M. Kordyś; praca maturalna, niepublikowana.
  22
  G. Samberger. Kaudrzin....
  H. Probe. Stadt und Landkreis Cosel in alten Ansichten. Heultenberg - Reckteubach. l990
  J. Szukałowski. Przyczynek do historii Kędzierzyna - Koźla w Polsce Ludowej [w:l Red. J. Kroszela.
  Ziemia Kozielska III. Opole. 1974.
  W. Drobek. K. Heuher. Procesy osadnicze na terenie zespołu osadniczego Kędzierzyna - Koźla
  [w :] Red. E. Nycz
  Kędzierzyn - Kozie miasto w procesie transformacji, Opole - Kędzierzyn - Koźle. 1994.
  1941 Einwohnerbuch der Stadt und des Kreises Cosel. Februar 1941. s. 11.
  21
  S Bufe. Eisenbahn. ........
  K. Soida: Dzieje ............
  Relacje G. Nowakowskiego i Z. Korola z lipca 1999r. (w posiadaniu autora)
  23
  G Saliiberger. Kandrzin ........
  24
  R. Goldman; Sylwetka zasłużonego pracownika węzła PKP Kędzierzyn - Koźle. Praca maturalna 1979r.
  niepublikowana
  25
  G. Samberger. Kandrzin. .........
  26
  G. Samberger. Kandrzin. .........
  27
  Relacja Z. Korol z lipca 1999 r. (w posiadaniu autora).
  28
  H. Probe. Beilage zum Diavortrag, Kędzierzyn-Koźle 1998.
  29
  G. Samberger. Kaudrzin..........
  Relacja J. Glomb z. lipca 1999 r. (w posiadaniu autora)
  30
  Relacja Z. Korola z lipca 1999 r. (w posiadaniu autora)
  Kronika Parowozowni...........
  31
  K Soida i inni .Dzieje ...
  Kronika Parowozowni - Lokomotywowni Węzła Kolejowego Kędzierzyn - Koźle, niepublikowana
  Relacja T. Bojczuk z lipca 1999 r. (w posiadaniu autora).

   

  A tak wygląda w dniu dzisiejszym komunikacja osobowa na linii Kedzierzyn-Koźle - Nysa

  (Zdjęcie nadesłał Stanisław Luczyn)


  Aktualizowano 30 października 2005 _ K-K _J&Luk