o stronie
autorzy
legenda
dokumenty
mapy
albumy
nowinki UM
nowinki Starostwa
fotki nadesłane
BIBLIOTEKA
Galeria Krystyny
moje fotki
repertuary
kiedyś ..
linki
księga Gości
wycieczki
gastronomia
kwiaty

 

pamiętam .... twierdza .... rzemiosło .... zabytki .... .... świątynie komendanci ....
....  kolejowy dzieje Koźla religia i .... piastowscy .... żegluga .... ....  Kłodnicy
Dom Opieki historia miasta Bracia Kulawi  Historia miasta . .. odczytana na nowo OFKA PIAST..
Mikołaj z .. miasto nad Odrą        

IRENA KOWAL
ZABYTKI TECHNIKI ZESPOŁU MIEJSKIEGO KĘDZIERZYNA-KOŹLA

Zabytki związane z przemysłem, techniką nie są może tak bogate, czytelne przemawiające do wyobraźni jak stare zamczyska, kościoły, mury obronne nie mniej ich ranga jest ogromna, świadczą o postępie cywilizacji ludzkiej.
Miasto Kędzierzyn-Koźle jest chyba szczególnie bogate w zabytki tego typu. Do najważniejszych należą obiekty związane z rzeką Odrą oraz kanałami i to zagadnienie stanowi istotny temat niniejszego omówienia.
W budownictwie przemysłowym miasta nie ma szczególnie znanych obiektów. Natomiast na podkreślenie zasługują, mimo że nie stanowią w pełni zabytku związanego z techniką - budowle obronne, które
w Koźlu, stanowiącym do początku XIX w. warownię, mają szczególne znaczenie.
Miasto, powstałe w swym obecnym kształcie w 1975 r., składa się z dziewięciu uprzednio samodzielnych jednostek osadniczych o różnym stopniu zurbanizowania, od historycznego centrum Koźla, po osiedla typowo wiejskie, jak Koźle-Rogi, Cisowa, Lenartowice. Osiedla wchodzące
w skład obecnego miasta występowały samodzielnie, ich historia w większości sięga średniowiecza.
I tak Koźle wzmiankowano w źródłach już w 1170 r., Sławięcice w 1260 r., Kędzierzyn w 1283 r., Kuźniczkę w 1352 r.
Poza Koźlem niewiele pozostało obiektów świadczących o tak zamierzchłym rodowodzie. Wynika to z faktu, że osiedla te, budowane z drewna, w XIX w. zostały generalnie przebudowane. Stąd najstarsze budynki liczą 100—150 lat.
Koźle — średniowieczna kasztelania — prawa miejskie uzyskało prawdopodobnie w 1281 r. Mury miejskie (z basztą z 1578 r.) powstały przed 1306 r. W ich obrębie znajdowało się dawne miasto i zamek. Fragmenty tych budowli zachowały się do dziś.
Po aneksji miasta przez Prusy jego strategiczne położenie nad górną Odrą spowodowało rozbudowę fortyfikacji i uznanie Koźla za twierdzę. Pozostałości fortyfikacji pruskich, wykonanych według projektu inż. Walrawego, zachowały się w znacznym stopniu do dziś. Ich gwiaździsty układ został oparty na wzorcach
 
Dawny zamek w Koźlu. Na pierwszym planie fosa i mury miejskie
powstających od XVI w. fortyfikacji włoskich, kiedy to, w wyniku rozwoju artylerii, w miejsce murów zaczęto stosować wały ziemne z głębokimi fosami, a baszty zastąpiono bastionami. Pozostał czytelny układ gwiaździsty dawnych obwałowań, zachowały się forty, w tym najwyraźniej Fort Większycki (obecnie użytkowany przez Spółdzielnię Budowlaną) i nasypy otaczające dawną prochownię. Do najciekawszych budowli z tego okresu należy Fort Fryderyka z Basztą Montalamberta - twórcy fortyfikacji pentagonalnych.
Twierdzę kozielską zlikwidowano ostatecznie w 1873 r., w niedługim czasie wojnie francusko-pruskiej. Po likwidacji twierdzy częściowo rozplantowano obwałowania, zaczęto nasadzać zieleń i tak biorą początek piękne planty otaczając starówkę kozielską.
Do właściwych zabytków techniki na terenie Kędzierzyna-Koźla należą przed wszystkim obiekty związane z żeglugą, tj. z Odrą i kanałami.
Biorąc pod uwagę fakt, że Odra w całym biegu była regulowana, natomiast w rejonie Koźla koryto jej
w zasadzie nie podlegało zmianom — ocenia się, że pierwsze obwałowania rzeki powstały już
w XII-XIII w. i zostały, mimo kolejnych zmian, w pierwotnym położeniu do dziś.
Najważniejszym obiektem z tego zakresu jest Kanał Kłodnicki. Budowany od 1796 r., a oddany do użytku w 1822 r, o długości 48 km, łączący z Odrą Gliwice, a dalej - odrębnym przekopem - Zabrze. Różnica poziomów wody na tym odcinku wynosiła 48 m. Dla jej pokonania wybudowano 18 śluz komorowych. W połowic XIX w. kanał uzupełniono dodatkowo śluzą bezkomorową, tzw. wrotami powodziowymi (u ujścia kanału do Odry), które wbrew nazwie nie chronią kanału przed wodami powodziowymi, lecz przeciwnie - przed nadmierną utratą wody w okresie niskiego jej poziomu w Odrze.
Pozostałości po fosie otaczającej
dawną twierdzę Koźle, 1977 r.
Jak istotną rolę odgrywał Kanał Kłodnicki w żegludze, może świadczyć fakt, że w połowie XIX w. pływało po kanale 1000 statków, głównie barek holowniczych, ciągnionych z brzegu zaprzęgami poruszającymi się po drogach holowniczych, budowanych równolegle, wzdłuż kanału. Natomiast społeczny wymiar tego przedsięwzięcia przedstawił sugestywnie w swym wierszu XIX-wieczny poeta ks. Norbert Bonczyk:
“Gdy budowano od Koźla do Gliwic Kanały
pod batami urzędnych jęczał powiat cały",
W granicach miasta zachowało się do dziś 5 śluz. Jedna z nich została w 1993 r. “przykryta" budowaną obwodnicą, która odcinkowo przechodzi przez fragment omawianego kanału. Kanał Kłodnicki ma szczególną wartość historyczną ze względu na stan zachowanych elementów, praktycznie w nie zmienionym stanie. Jest to jeden z najstarszych kanałów ze śluzami komorowymi zachowanych na kontynencie europejskim. Drugi o podobnym stanic zachował się w Anglii. Niewątpliwie podobną historyczną rangę ma nieco młodszy Kanał Augustowski, łączący Biebrzę
z Niemnem.

Tak wyglądała niegdyś śluza

na kanale w Kłodnicy

Rozbudowa transportu kolejowego i fakt, że po Kanale Kłodnickim nie mogły pływać barki
o większych gabarytach (i ładowności), jakie już pojawiły się na Odrze, spowodowały, że żegluga na kanale zaczęła maleć, aż w końcu XIX w. całkowicie ustala. Ponieważ transport wodny należy do najtańszych, stąd w 1934 r. przystąpiono do budowy nowego kanału łączącego z Odrą Gliwice - Kanału Gliwickiego. Poza obszarem miasta trasa Kanału Gliwickiego pokrywa się w większości
z dawnym Kanałem Kłodnickim, który w trakcie budowy nowego został zniszczony. Kanał Gliwicki umożliwia już żeglugę dużych jednostek odrzańskich. Dla pokonania tej samej różnicy poziomów,
tj. 48 m, zbudowano 6 śluz komorowych. z tego na terenie miasta 3, o ciekawej architekturze. Szczególnie znana jest śluza nr l - “Kłodnica", na której różnica poziomów wynosi 9,40 m.
Przy kanale znajduje się szereg budowli pomocniczych. Do najciekawszych należy tzw. Syfon Kłodnicki, stanowiący dwupoziomowe skrzyżowanie rzeki Kłodnicy z kanałem.
Baszta Montalamberta, 1977 r.

Kanał Gliwicki łączy się z Odrą przez Port Koźle, który był budowany etapami od 1891 r. do 1908 r. Posiada on 3 baseny przedzielone pirsami. Do dziś zachowały się w nie zmienionym (choć w nie najlepszym) stanie pierwotne nabrzeża oraz urządzenia przeładunkowe, tzw. wywrotnice wagonowe.
Zarówno sam port jak i związane z nim zabudowania, w tym budynek kapitanatu, stanowią zespól zabytkowy dużej rangi. Port jest obecnie użytkowany w bardzo ograniczonym zakresie, co wynika
w znacznej mierze ze stopniowej utraty żeglowności Odry i wiążącego się z tym sezonowego charakteru przewozów wodą.
W mieście istnieją ponadto jeszcze inne zabytkowe obiekty związane z Odrą. Jest to zespół dwóch jazów oraz śluzy komorowej, oddanej do użytku w 1840 r. Przy śluzie znajduje się wodomistrzówka, składająca się z szopy jazowej, najstarszej zachowanej na ziemiach polskich, oraz budynek mieszkalny z ok. 1890 r.
W obrębie tego założenia, łączącego się z plantami miejskimi, myśli się, może raczej marzy -
o utworzeniu muzeum rzeki Odry. Pomysł ten zrodził się w grupie entuzjastów zajmujących się od kilku lat tym problemem, wywodzących się z Politechniki Gliwickiej, Muzeum Śląska Opolskiego, prasy oraz ludzi związanych z miastami od Koźla po Szczecin, w których znajdują się zabytki
o podobam charakterze, rozmieszczone wzdłuż Odry.
Znacznie skromniej występują na terenie miasta zabytki budownictwa przemysłowego. Wśród nich wymienić należy:
— Wieżę wodociągową w Koźlu, zbiornik dekorowany cegłą o barwionej olewie.
— Starą Kuźnię w Koźlu przy ul. Targowej, z końca XIX w., o eklektycznym wystroju, znajdującą się w bardzo złym stanie technicznym. Wydano już w zasadzie na nią wyrok, choć może udałoby się jeszcze uratować ten obiekt.
— Neogotycki zespól dawnej gorzelni, w sąsiedztwie dworca kolejowego, obecnie część zajezdni MPK.
— Budynek dawnej papierni poruszanej wodami Kłodnicy, z resztkami drewnianych zastawek na rzece, w rejonie Blachowni.
— Budynek młyna wodnego w Kłodnicy zachowany bez zmian, wraz z kanałem wodnym, obecnie bez wody.
 
Niestety, obecne czasy nie są dobre dla zabytków - niszczeją, popadają w ruinę, brakuje środków na ich renowację. Toteż istnieje niebezpieczeństwo, że kiedy nadejdzie czas i nasze społeczeństwo zacznie poszukiwać swoich korzeni - jak obecnie w bogatych krajach zachodniej Europy by szczycić się swymi zabytkami, niewiele po nich pozostanie. Miejmy jednak nadzieję, że tak się nie stanie,
i zdołamy coś z tego bogatego dziedzictwa kultury materialnej zachować przyszłym pokoleniom.